"Häftet Hälsofrämjande skolutveckling är lättläst och lättöverskådligt, innehåller många bra tips och ideér. Vi tycker att häftet är ett fantastiskt bra underlag för skolan att arbeta vidare med."

Christina Månson, Skolsköterska och Liselotte Steen-Strandell, kurator, Bredängsskolan

"Härmed vill vi tacka dig för insatsen du har gjort under hösten. Du har verkligen inspirerat och engagerat vår personal. Vi upplever att skolorna är mycket tryggare med sitt EHT arbete och att det hänvisas mycket till det du har sagt. Tusen tack för det."

Fahrudin Zejnic, utbildningschef Öster och Mikael Dahlberg, utbildningschef Innerstaden, Malmö stad

"Hälsofrämjande skolutveckling är ett mycket värdefullt häfte, språkligt lättförståeligt och bra med praktiska exempel. Bra att nya begrepp introduceras som manar till reflektion, exempelvis skolhälsoplan och grupphälsoplan. För mig som psykolog går det helt i linje med mitt uppdrag och jag tänker att häftet kan utveckla de EHT som jag själv ingår i."

Miriam Hielscher, Leg psykolog, Lidingö Stads centrala barn- och elevhälsa

"Med Gudruns föreläsningar och handledningar, vilka hon skickligt anpassat till åhörarnas behov, har personalen utvecklat stor säkerhet i att bemöta våra elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Vi har valt att ge all pedagogisk personal en gemensam grund, från personal på fritids och F-klass till åk 9. Personalen känner sig nu trygg med arbetet kring extra anpassningar, skriva utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Vi rekommenderar varmt ett samarbete med Gudrun för att utveckla personalen inom dessa områden."

Rektor Lillemor Bergquist och biträdande rektor Marie Tengblad, Ansvarig för elevhälsan, Susanne Norman, Stenhamraskolan och Uppgårdskolan

"Häftet Hälsofrämjande skolutveckling är ett användbart material som ger en överblick över forskning och det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget som verksamheten har. Materialet kan användas för att skapa en förståelse för vårt uppdrag av samtlig personal och bidrar med ideér och verktyg för att implementera detta i det dagliga arbetet."

Carina Yrwing, Specialpedagog, Thorildsplans gymnasium

"Hälsofrämjande skolutveckling är ett sådant bra häfte; tydligt och förklarande skrivet, kopplat till forskning och med konkreta exempel. Detta gör att det inte alls blir krångligt eller svårt utan man kan ta delar och försöka starta med. Jag är så tacksam för att har fått möjligheten att läsa häftet!"

Eva Hammarstedt, Övergripande specialpedagog, Stockholms hotell- och restaurangskola

" Gudrun har varit moderator och processledare på våra elevhälsoseminarier under läsåret för alla våra gymnasieskolors elevhälsoteam. Hon var också processledare för vårt specialpedagogiska nätverk under två år. Gudrun har genomfört uppdraget mycket professionellt, engagerat och strukturerat. Hon har hjälpt oss att hålla den röda tråden under hela året när vi fokuserade på att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i våra gymnasieskolor. Gudrun är mycket kunnig inom det specialpedagogiska området och elevhälsoarbetet generellt, när det gäller det praktiska, konkreta vardagsarbetet och styrdokumenten. Vi har också haft stor glädje av det material som hon har författat, ”Vägledning för gymnasieskolan”. Vi kan varmt rekommendera Gudrun som föreläsare, moderator, processledare och handledare! "

Catharina Sackemark Larsson, chef för gymnasiestaben, utbildningsförvaltningen i Stockholms stad

" Tack för en mycket bra föreläsning på min skola. Personalen var jättenöjda. Med hjälp av Vägledningshäftet och föreläsningen som grund kunde vi skapa en tydlig och enkel struktur som hjälper lärarna och mig som rektor att stödja mina elever. "

Lars Sandén, Ätradalsskolan, Ulricehamn

" Vi samlade in de checklistor som fanns ute på skolorna och som vi också fått ta del av från andra kommuner. Vi kom fram till att den checklista som finns i din ”Vägledning för…” är den allra bästa. Vi önskar nu att alla våra skolor i Uppsala kommun ska använda den, framför allt för att den fokuserar på förmågorna och därmed hänger bra ihop med läroplanen. "

Anette Horrsell, Resursteamledare

" Gudrun har gett oss stöd i att utveckla vår verksamhet och handlett oss runt organisationen av vår Studios uppbyggnad. Det har varit väldigt givande då vi kunnat bolla tankar och idéer både av specialpedagogisk karaktär och skolorganisation i stort. Hon har stöttat oss i våra utmaningar i arbetsvardagen genom att analysera och reflektera för att komma vidare. Hon är kunnig, påläst och professionell med ett stort engagemang i sitt uppdrag. "

Marie Eriksson, Helena Nyström och Camilla Stockenstrand, Edboskolan

"Stort tack för senast. Du är verkligen uppskattad. Vi har haft förmånen att ha dig här vid två tillfällen och båda tillfällena har jag fått önskemål av många rektorer och specialpedagoger att samtliga pedagoger i kommunen borde få lyssna på dig."

Ester Alavei, Utbildningsspecialist, Vellinge kommun

"Vill tacka Dig för en fantastisk föreläsning och den inspiration Du gav till vårt fortsatta arbete! Vi hade inte kunnat få en bättre start för ÅP-arbetet. Din koppling mellan de nya styrdokumenten, aktuell forskning och exempel från skolan gör att kunskaperna fördjupas och knyts samman. Det var bra att vi fick praktisera våra nya kunskaper på ett åtgärdsprogram från olika perspektiv. Nu diskuteras det mycket ÅP i vårt personalrum, tusen tack Gudrun! Jag har också fått ta del av häftet på grupp- och skolnivå. Det handlar om skolutveckling! Detta måste vara framtiden! Och framtiden är här och nu!"

Barbro Carrol, Specialpedagog, Byängsskolan i Täby

"Jag och min chef sitter och planerar för fortbildningen och anser att allt ditt arbete och särskilt dina bilagor är så heltäckande att vi gärna skulle vilja använda dem för hela vår kommun"

Anna Salomonsson Olls, Kommunövergripande specialpedagog i Söderköping

"Utmärkt material för vägledning i arbetet med åtgärdsprogram: GIH har haft förmånen att få prova materialet till våra studenter dels i grundutbildningen, dels i en Lärarlyftskurs. Studenterna tycker att materialet är lättillgängligt och att de har haft stor användning av det i sin examinationsuppgift kring åtgärdsprogram. De redan verksamma lärarna i Lärarlyftet tycker att materialet tydliggör arbetsgången kring åtgärdsprogram och att man tydligt skriver fram samarbetet med föräldrarna i detta arbete."

Margareta Frykman Järlefelt, Högskoleadjukt i Idrott och Hälsa och Specialpedagogik vid GIH – Gymnastik och idrottshögskolan

"Jag tycker att dagen har varit mycket intressant. Sista övningen var toppen! Det är alltid bra att öva sig att se ur flera perspektiv. Som kursledare tycker jag att du är mysig, klok och lätt att lyssna på. Du skapade ett tillåtande klimat. Du är påläst och kunnig och har svar på tal."

Erika Persson, gymnasielärare i samhällskunskap, Torsbergsgymnasiet

"Jag tycker att vägledningshäftet är mycket, mycket bra! Tydligt med konkreta punkter över hur man kan arbeta med eleverna. Tydligt strukturerat med de olika arbetsområdena. Studiedagen har varit väldigt givande och inspirerande. Att få diskutera i den egna arbetsgruppen och att konkret använda verkligheten i vår planering var mycket bra."

Isabel Ekman, lärare, Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är ett mycket användbart stödmaterial. Jag kommer med all säkerhet att få god användning av detta. Det är tydligt, strukturerat och lätt att förstå."

Karin Bergqvist, elevsamordnare, Njupkärrsskolan

"Vägledningshäftet är lätt förståeligt och ett väl utarbetat häfte som är användbart i mitt arbete. Konkret och pedagogiskt utformat. Dagen har varit välplanerad och strukturerad. Som kursledare tycker jag att du är inspirerande och "lätt" att lyssna på. Dina "bilder" gör att man spänt väntar på nästa."

Eva Björklin, biträdande rektor, gymnasiesärskolan, Höghammarskolan

"Vägledningshäftet har mycket viktig information samlat på ett strukturerat och tydligt sätt. Ger stora möjligheter till bra fortsatt arbete. De konkreta tipsen är mycket bra. Dagen har varit givande och inspirerande. Som kursledare är du tydlig, kunnig och karismatisk."

Fia Lundström, lärare 4-6, Njupkärrsskolan

"Vägledningshäftet är gediget och välarbetat. Det ger mycket bra vägledning som alltid bör vara aktuellt och finnas tillhands, som en röd tråd i undervisningen. "Ett levande dokument". Dagen har varit givande och lärorik. Det känns att du är en erfaren utbildare och lärare."

Lena Furuhagen-Wadstein, talpedagog/specialpedagog, Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är mycket bra och pedagogiskt utformat och det är bra med exemplen. Jag tycker att dagen har varit givande och jag tror att många lärare känner att de fått bra stöd i din föreläsning och i vägledningshäftet. Som kursledare tycker jag att du är lättsam att lyssna på. Du har ett pedagogiskt och strukturerat upplägg.

Maria Hagelin, rektor på Höghammarskolan, gymnasiesärskolan

"Du har en förmåga att göra föreläsningen levande och rolig, samtidigt som den är välstrukturerad och genomtänkt."

Alicja Rowinska , gymnasiesärskolan, Höghammarskolan

"Vägledningshäftet är ett konkret verktyg att använda tillsammans med kollegor för att utveckla undervisningen, för att kunna bemöta eleverna på rätt sätt och nivå. Jag tycker att dagen var BRA! Så användbart innehåll!"

Maria Lundberg, lärare i särskolan, Manillaskolan, SPSM

"Jag har läst Gudruns häften, använt dem som kursdeltagare och har använt dem när vi har lett fortbildning på vår skola. Genom att läsa grundhäftet får man en bra uppfattning om vad styrdokumenten och Skolverket lyfter fram och hur man kan förbättra arbetet på skolorna. Vikten av att arbetet med åtgärdsprogram ska vara hanterbart, meningsfullt och begripligt för alla inblandade betonas, vilka är faktorer som jag anser är förutsättningar för att alla utvecklingsarbeten ska lyckas. Arbetshäftet innehåller många övningar som leder till kvalitetsförbättrande diskussioner. Det är lätt att känna igen sina elever i de exempel som finns, då de känns autentiska. Genom att arbeta med Arbetshäftena tillsammans i arbetslaget framkommer det hur viktiga alla inblandade aktörer är (elev, föräldrar, fritidspersonal och lärarpersonal m fl). I fortsättningshäftet (2009) använder man sig av de tankar och erfarenheter man fått med sig från Grundhäftet och Arbetshäftet, för att gemensamt i arbetslaget kunna förbättra lärandemiljön för hela gruppen. Här förtydligas ytterligare att eleven inte är problembärare, vilket jag tyvärr tror är vanligt idag. Vilka konkreta mål kan jag/vi i arbetslaget sätta upp för att gruppen ska lyckas? Det är nog svårt att hitta en mer entusiasmerande människa som brinner så för arbetet med åtgärdsprogram, just för att hon fokuserar på det viktigaste - elevens bästa. Gudrun har den kunskap som behövs för att leda diskussionerna framåt och jag har varje gång känt att jag fått nya perspektiv på saker och ting. Gudrun som kursledare gör att arbetet med åtgärdsprogram blir just hanterbart, meningsfullt och begripligt."

Karin Edwinson, Specialpedagog, Huddinge kommun

"Gudrun har stor erfarenhet och kompetens när det gäller arbetsprocessen med åtgärdsprogram. Hon är väl insatt i styrdokumenten och i forskningen, men även i det konkreta åtgärdsprogramsarbetet som bedrivs ute på skolorna. Detta i kombination med det vägledningsmaterial som hon har skrivit och presenterat, tror jag var avgörande för att Huddinge kunde enas om ett enhetligt åtgärdsprogramsmaterial. Gudrun har alltid elevens bästa i fokus. Samtidigt betonar hon vikten av att arbetet med åtgärdsprogram måste kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt även för skolpersonalen så att de förmår att skapa en så god lärandemiljö som möjligt för eleven. Gudrun är en uppskattad föreläsare/kursledare; Hon är kunnig, tydlig, inspirerande, bjuder på sig själv och skapar delaktighet."

Anna-Klara Persson, chef för Vårby Stödteam

"Alla våra lärare samt övrig personal, fick till uppgift att läsa grundhäftet till studiedagen. Själva studiedagen började med att jag gick igenom lite bakgrund, lite av den kritik vi fått från skolinspektionen, förändringar jag gjort i våra blanketter samt de nya rutinerna för uppföljning och utvärdering. Sedan var kollegiet uppdelade i tvärgrupper, där man fick göra övning 1 i Arbetshäftet. Exakt som den var utformad. Sen fick man göra övning 1 igen men denna gång med två avidentifierade åtgärdsprogram med kartläggningar, som vi hade gjort tidigare. Diskussionerna var oerhört givande och mycket uppskattade av personalen. På utvärderingen kom det fram kommentarer i mycket positiva ordalag om såväl dina häften som kring upplägget och att man fått så gott om tid att jobba med detta. Jag är mycket glad över att jag hittade dina häften och fick kontakt med dig. Det var en stor hjälp på vägen mot ett bättre vetande i arbetet med åtgärdsprogram!"

Erica Erixon, Pedagogisk utvecklingsledare, Domarhagsskolan, Avesta

"Vi på Vårby skolor har haft förmånen att utbilda vår personal i arbetet med åtgärdsprogram genom Gudrun Löwendahl Björkman . Hon har kunnigt och kompetent lett oss genom den snåriga djungeln av nya direktiv och begrepp. Gudrun är en kursledare som läser av gruppens behov och har förmågan att både utmana gruppen likaväl som att möta den både följsamt och initierat."

Christel Bäckström, rektor för Vårby skolor

"Det här är det bästa åtgärdsprogramsmaterial jag har sett. Jag har skrivit ett brev till chefen för Skolverket. Där berättar jag om detta välskrivna, genomtänkta och heltäckande grundhäfte. I brevet ber jag även att Skolverket ska lyfta fram vägledningsmaterialet så att fler kommer i kontakt med det."

Eila Nirbrant, Specialpedagog i Botkyrka kommun

"Du har en förmåga att göra föreläsningen levande och rolig, samtidigt som den är välstrukturerad och genomtänkt."

Alicja Rowinska , gymnasiesärskolan, Höghammarskolan

"Åtgärdsbanken i Vägledningshäftet är en fantastisk resurs i vårt vardagliga arbete, samt som redskap vid vår planering och reflektion. Den både ger feedback på sådant vi redan gör (stärker självförtroendet) och ger oss utvecklingsmöjligheter. Dagen har varit mycket bra och givande."

Louise Eklund, lärare, Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är till stor hjälp för oss på gymnasieskolan. Klara och tydliga exempel, förklaringar till vad ex. särskilt stöd är och vad skillnaden är mot extra anpassningar. Många bra frågor att använda i mitt jobb som kurator, dels gentemot elever och i samtal med lärare, men också att använda i elevhälsoteamet."

Fatima Ringvall, skolkurator, Torsbergsgymnasiet

"Vägledningshäftet är mycket strukturerat och matnyttigt. Något jag kommer att använda mig mycket av och återkomma till många gånger. Dagen har varit intressant och viktig."

Gunilla Windahl, specialpedagog, Bergfotens skola

"Vägledningshäftet är mycket utvecklande, användbart och välbehövligt! Jag tycker att studiedagen var oerhört stimulerande och tankeväckande för att diskutera, synliggöra och uppmärksamma det arbete som vi redan gör och som vi kan utveckla."

Petter Bixo, lärare på Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är tydligt, konkret och mycket användbart. Jag tror att dagen kommer att göra skillnad för vårt EHT-arbete på Njupkärrsskolan. Som kursledare tycker jag att du är inspirerande, mycket tydlig och kunnig med ett brinnande engagemang för denna viktiga fråga."

Maria Larsson Busse, biträdande rektor, Njupkärrsskolan

"Vägledningshäftet är ett bra dokument som jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete med elever i behov av stöd. Fantastiskt att jag äntligen har ett dokument som kan vägleda mig i det svåra arbetet, där jag tror att de flesta av oss lärare känner osäkerhet. Jag tycker att dagen har varit mycket bra och att du har gjort presentationen lätt och intressant. Jag tycker att du är mycket bra som kursledare. Tack!"

Anita Svantesson, omvårdnadslärare, Torsbergsgymnasiet

"Studiedagen var TOPPEN! Genomgående spännande och lärorik! Allt var av intresse, allt kunde kopplas till mina arbetsuppgifter. Äntligen en heldag utan timmerstockar. Som kursledare är du tydlig, flexibel och kunnig. Du lyckades även skapa ett öppet klimat som bjöd in till diskussioner och man fick bra feedback. Du tog även vara på gruppens kompetens och inkluderade gruppen i diskussionerna."

Channah Larsdotter, lärare, Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är ett mycket användbart stödmaterial. Jag kommer med all säkerhet att få god användning av detta. Det är tydligt, strukturerat och lätt att förstå."

Karin Bergqvist, elevsamordnare, Njupkärrsskolan

"Vägledningshäftet är intressant, informativt och viktigt! Jag tycker att dagen absolut är nödvändig. Du är tydlig och intressant att lyssna på."

Annica Tengvall, restauranglärare, Torsbergsgymnasiet

"Vägledningshäftet är värdefullt, tydligt, användbart, konkret, enkelt och tankeväckande. Studiedagen har varit lärorik, omväxlande och med ett bra tempo. Dagen har engagerat alla i en process som har möjlighet att fortsätta även när studiedagen är över."

Bertil Wennström, rektor, Nybodabergets enhet

"När Gudrun kom till rektorsgruppen och höll en presentation om åtgärdsprogram och ett förslag till enhetliga åtgärdsprogramsmallar märktes att hon är påläst och mycket kunnig inom området på flera plan. Hon är insatt i forskningen, Skolverkets allmänna råd och kan även ge konkreta elev- och föräldraexempel. Gudrun lyckas vidga perspektivet och koppla ihop åtgärdsprogram med goda lärandemiljöer, ledarskap i klassrummet och skolutveckling. Vi bad Gudrun komma tillbaka till rektorsgruppen för att lära mer och förankra enhetliga åtgärdsprogramsmallar i Huddinge. Hon fick sedan uppdraget att genomföra fortbildning. Kurserna fylldes av olika yrkesgrupper ifrån samtliga kommunala grundskolor, flertalet friskolor och ifrån Elevstödorganisationen. Utvärderingen av fortbildningen visar att deltagarna verkligen har uppskattat innehållet, arbetssättet och Gudrun som kursledare. Gudruns åtgärdsprogramshäften användes inom fortbildningen och används även ute på Huddinges skolor, när de utbildade åtgärdsprogramspiloterna nu implementerar arbetet."

Inga-Lill Tingström, Verksamhetschef för Huddinges grundskolor

Efter att ha läst häftet beslöt vi i dialog med vår förvaltningschef att inbjuda Gudrun som föreläsare. Först en halvdag för Lidingös alla skolledare och därefter för specialpedagogerna, speciallärarna och övrig elevhälsopersonal. Beslut fattades att hela kommunen skulle använda GLB-häftena. Nästa steg var tre stora centrala föreläsningar så att all skolpersonal fick ta del av både häftet och Gudruns föreläsning.

Lena Andersson, chef Stöd och hälsa, Utbildningsförvaltningen, Lidingö Heléne Lännerholm, Specialpedagog inom Stöd och hälsa, Lidingö

"Tack för en enormt givande dag: Konkret, utrymme för reflektioner, diskussioner, frågor och ett materiel som vi alla känner är otroligt användbart i vårt fortsatta arbete. Jag är verkligen glad för att vi fick ditt namn ifrån Specialpedagogiska myndigheten och att det ledde till vår studiedag idag. Tack än en gång!"

John Eriksson, specialpedagog, Ormstaskolan i Vallentuna

"Att arbeta med åtgärdsprogram på skolnivå ger nya möjligheter för strukturerade och mätbara utvecklingsarbeten som gagnar enheternas behov att kvalitetssäkra sin insatser"

Lee Rikk-Servin och Marie Mårtensson, Uppföljningsansvariga RR, Vellinge kommun

"Gudruns vägledningshäfte för vuxenutbildningen är ett konkret, överskådligt och kärnfullt material som alla pedagoger har stor användning för i praktiken. Häftet ger stadga och tydlighet i det pedagogiska arbetet eftersom innehållet är nära anknutet till de olika styrdokumenten. Det upplevs lättillgängligt för de undervisande lärarna att vilja ta till sig innehållet och de ser användbarheten i sin pedagogiska utövning."

Sara Hälleråd, Pedagog med specialpedagogisk kompetens på Centrum Vux i Haninge

Design by GLBL Åtgärdsprogram AB   V8.1.0