Vägledning för grundskolan – Främja goda lärmiljöer, förebygga svårigheter samt göra extra anpassningar och ge särskilt stöd (2022)

Den utskriftsbara e-boken (version 8) ger en överblick över alla förändringar i styrdokumenten, som har trätt i kraft under senare år. Här finns förtydliganden, jämförelser, delar som vi bör se upp med samt många konkreta exempel. Därefter följer en summering av faktorer som kan medföra att fler elever nu kommer kunna lyckas i sitt skolarbete. Faktorer som också innebär att en del elever kanske inte längre kommer vara i behov av stödinsatser. E-boken utgår från skolans aktuella styrdokument samt andra skrifter från Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och forskning inom området.
Boken ger också konkret vägledning om
  • hur vi kan utforma tillgängliga och goda lärmiljöer för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom t.ex. ett salutogent synsätt – KASAM, att ta tillvara på sambandet mellan hälsa-lärande samt genom ett gott samarbete med elever och vårdnadshavare
  • generella förmågor i kursplanerna får stor betydelse för elevers utveckling
  • ca 150 stödinsatser som kan användas inom ledning och stimulans samt även i arbetet med extra anpassningar (en åtgärdsbank)
  • skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd förtydligas, mellan svårigheter och behov samt skillnaden mellan mål och åtgärder
  • utredning av elevs behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering. Här berörs även åtgärdsprogram vid mobbning, frånvaro samt för nyanlända elever
  • rutiner och tillvägagångssätt som kan vara till hjälp i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
  • dokumentationens och juridikens roll till exempel allmänna handlingar, sekretess, överklagandeprocessen och om elever inte når betygskriterierna i årskurs 9
I e-boken finns många konkreta exempel samt olika användbara bilagor och blanketter för att underlätta ert arbete. Några exempel är "Blankett för extra anpassningar" och "Blankett för generella anpassningar på gruppnivå". Här finns också konkreta stödtexter inskrivna inuti Skolverkets blanketter för utredning och åtgärdsprogram.
E-boken består av 118 sidor och säljs som PDF-fil. E-boken går att skriva ut.

"En utmärkt och heltäckande vägledning i det vardagliga elevhälsoarbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. E-boken borde finns på varje skola!"

Ulrika Möller, tidigare övergripande specialpedagog i Sollentuna och numera biträdande rektor i Sundbyberg

Design by GLBL Åtgärdsprogram AB   V8.1.0