Gudrun Löwendahl Björkman

Jag är specialpedagog och pedagogisk handledare. Jag är också författare och anlitad föreläsare runt om i Sverige inom områdena tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram, samt generella förmågor i kunskapskraven. Jag arbetar också mycket med utvecklingsinsatser när det gäller elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På uppdrag av, och i nära samarbete med, Skolverket har jag tagit fram ett stödmaterial som är synkroniserat med de allmänna råden om "Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" (2014). Stödmaterialet heter "Stödinsatser i utbildningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd". Jag har även tagit fram ett annat stödmaterial, vilket ingår i Skolverkets insatser för en förstärkt elevhälsa. Materialet belyser "Övergångar inom och mellan skolor och skolformer - Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan". Båda stödmaterialen publicerades i december 2014. Under 2013-2015 föreläste jag bl.a. på olika Skolverksseminarier om "Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram", "Den specialpedagogiska funktionen i elevhälsan och arbetet med särskilt stöd" samt om "Övergångar". Jag är en av ”Experterna” som besvarar frågor på www.elevhalsan.se

Synsätt

Min utgångspunkt är att ha elevens bästa i fokus. Vi behöver förstå hur elevens möte med lärmiljön påverkar elevens förutsättningar. När vi gör en sociokulturell utredning av elevs behov av särskilt stöd dvs på såväl skol-, grupp- som individnivå undviker vi att se eleven som bärare av svårigheterna.
För att skapa goda tillgängliga lärmiljöer, verkningsfulla extra anpassningar och särskilt stöd anser jag att både eleven, föräldrarna och skolpersonalen behöver kunna känna att situationen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta salutogena perspektiv är viktigt för att vi ska kunna lyckas
Forskning och rapporter har påvisat olika framgångsfaktorer som är betydelsefulla för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete. Jag tycker att det är angeläget att vi använder oss av dessa resultat. Några exempel är vikten av elevens och föräldrarnas reella delaktighet under hela processen, vikten av täta uppföljningar och utvärderingar.

"Studiedagen var TOPPEN! Genomgående spännande och lärorik! Allt var av intresse, allt kunde kopplas till mina arbetsuppgifter. Äntligen en heldag utan timmerstockar. Som kursledare är du tydlig, flexibel och kunnig. Du lyckades även skapa ett öppet klimat som bjöd in till diskussioner och man fick bra feedback. Du tog även vara på gruppens kompetens och inkluderade gruppen i diskussionerna."

Channah Larsdotter, lärare, Manillaskolan, SPSM

"Vägledningshäftet är tydligt, konkret och mycket användbart. Jag tror att dagen kommer att göra skillnad för vårt EHT-arbete på Njupkärrsskolan. Som kursledare tycker jag att du är inspirerande, mycket tydlig och kunnig med ett brinnande engagemang för denna viktiga fråga."

Maria Larsson Busse, biträdande rektor, Njupkärrsskolan

Design by GLBL Åtgärdsprogram AB   V8.1.0